Portál Republika slev provozuje vydavatelství Extra Publishing, s. r. o., se sídlem Bubeníčkova 9, 615 00 Brno; IČ: 27689247; společnost je zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52189; DIČ: CZ27689247

ve spolupráci se společností: Republika slev, s. r. o., se sídlem: Bubeníčkova 9, 615 00 Brno; IČ: 29282713; zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70524; DIČ: CZ29282713, bankovní spojení: 6311604001/5500 Raiffeissen Bank, a. s.

Stránky www.republikaslev.cz jsou tzv. agregátorem/katalogem nabídky slevových serverů v ČR, sdružují odkazy na zajímavé nabídky slevových serverů a jejich inzerentů a uživatelé je používají na svoje riziko a zdarma. Výše uvedení provozovatelé neručí za zveřejněné nabídky, ty jsou plně v režii a zodpovědnosti příslušných slevových serverů a jejich inzerentů.

--

Registrací e-mailového newsletteru na portále www.republikaslev.cz a/nebo nase.republikaslev.cz souhlasíte s tímto ujednáním o Ochranì dat:

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelù jsou dùvìrné. Pøístup k tìmto údajùm je umožnìn pouze pracovníkùm provozovatele a zpracovateli dat, kterým je spoleènost Extra Publishing, s. r. o., a dále, v pøípadì použití osobních údajù pøi objednávce konkrétní akèní nabídky, také dodavateli produktu z této nabídky. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje o zájemci neposkytne žádné další tøetí osobì než zde vyjmenovaným.

Uživatel odesláním objednávky dobrovolnì souhlasí se zpracováním osobních údajù pro další obchodní a marketingové úèely Provozovatele a jeho obchodních partnerù. Stejný dobrovolný souhlas se vyslovuje i v pøípadì: a) zadání e-mailové adresy pro zasílání nabídek Provozovatele, b) kliknutím na tlaèítko Koupit u nabídek, které jsou nabízeny v rámci propagace zdarma.
    
Provozovatel bude s tìmito údaji nakládat dle zákona 101/2011 Sb. Souhlas Uživatele se poskytuje na dobu neurèitou s tím, že Uživatel mùže kdykoliv svùj souhlas písemnou formou odvolat. Kompletní informace k ochraně osobních údajů najdete zde

--

(Starší slevový server najdete na adrese nase.republikaslev.cz a v tuto chvíli neobsahuje vlastní aktivní nabídky. Kontaktovat nás můžete na info@republikaslev.cz.)